Do zakresu jego działania należy zgodnie z Ustawą o Komornikach Sądowych z dnia 22 marca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 771, 1443,1669 z późn. zm.):

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
  • na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd doręczanie bezpośrednio adresatowi zawiadomień sądowych, pism procesowych oraz innych dokumentów sądowych;
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego;
  • na wniosek organizatora licytacji – sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego u Komornika sądowego konieczne jest złożenie nieprzedawnionego tytułu wykonawczego wraz z wnioskiem egzekucyjnym.

Wnioski można również składać poprzez platformę EPU (ID kancelarii: 893).

Zadzwoń do nas