• Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, któremu powierzone zostały zadania państwa m.in. w zakresie wykonywania orzeczeń sądowych. Przy wykonywaniu czynności podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa. Komornik przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym.
  • W ramach wykonywanych zadań posiada władcze kompetencje wobec innych podmiotów stosunków prawnych.
  • Komornik jest uprawniony do pozyskiwania informacji min. od organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, rentowych, banków, organów spółdzielni mieszkaniowych, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika.
  • Komornik ma prawo pozyskiwać informacje m.in. z: ZUS, US, OGNIVO, CEPIK, BEL, REJESTR ZASTAWÓW, CENTRALNA BAZA KSIĄG WIECZYSTYCH.
Zadzwoń do nas